Tập dịch những mẩu chuyện tiếng Hoa, Trương Văn Giới