Từ đa nghĩa, từ vựng trong tiếng Việt hiện đại, Phan thị Nguyệt Hoa