60 đề tài luyện nói tiếng anh – Lê Văn Sự, Trình Độ chứng chỉ A, B, C