Luyện đọc & phiên dịch báo chí Anh Mỹ, Phạm Xuân Thảo