Từ điển Những bài viết tiếng Anh, trình độ nâng cao và Đại học, biên dịch Nguyễn Thành Yến