Từ điển thuật ngữ chính trị Pháp – Việt, Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci