Giáo trình dạy viết Tiếng anh toàn tập, A complete course of writing english, Evergreen