Từ điển kế toán, kiểm toán, thương mại Anh Việt, Khải Nguyên, Vân Hạnh