Tuyển tập các mẫu thư tín Hoa – anh trong giao dịch thương mại, Tô Cẩm Duy