Văn phạm Hán Ngữ hiện đại, Nguyễn Văn Ái, Trần Xuân Ngọc Lan